Browsing Archives

מילים ומושגים

רתם

רָתַם – גייס מישהו למשימה, וגם: קשר בהמה

השורש: ר.ת.ם

שם הפועל: לִרְתוֹם

עבר בבניין קל: רָתַם

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵירָתֵם

עבר בבניין נפעל: נִרְתַם

רותמים מישהו למשימה

 

הערך רתם נמצא בידיעות: , 13.07.20, 22.09.20