Browsing Archives

מילים ומושגים

לפיכך

לְפִיכָך – לכן, בשל כך, בשל הסיבה הזאת, בגלל כל מה שנאמר ונכתב קודם

 

דוגמאות:

הוא לא התקבל ללימודי רפואה בארץ. לפיכך התחיל לבדוק אפשרות לימודים באיטליה.

בדקנו את החוזה ע עורך דין ולפיכך החלטנו לא לחתום עליו.

 

במגילת העצמאות של מדינת ישראל מופיעות שתי המילים "ולפיכך נתכנסנו" – הן באות אחרי פירוט הסיבות והרקע להקמת מדינה לעם היהודי בארץ ישראל.

מילים אלה הפכו לקלסיקה ופותחים בהן טקסים ואירועים.

  

הערך לפיכך נמצא בידיעות: 21.06.16

לפני הספירה

לִפנֵי הַסְפִירָה  –  לפני הולדת ישו הנוצרי

ההיסטוריונים מחלקים את הספירה של שנות ההיסטוריה לשניים: סופרים את

השנים שלפני הולדת ישו הנוצרי ואת השנים אחרי הולדתו.

השנים שלפני הולדת ישו נקראות: לִפנֵי הַספִירה ובראשי תיבות: לפנה"ס.

וגם: לפסה"נ (לפני ספירת הנוצרים)

השנים שאחרי הולדת ישו נקראות: לַספִירָה, או: לִספִירַת הנוצרים.

 לדוגמה:

בית המקדש הראשון נבנה לפנה"ס ונהרס בשנת 70 לספירה.

 

הערך לפני הספירה נמצא בידיעות: 17.01.15