Browsing Archives

מילים ומושגים

יתר

יֶתֶר  –  שְאָר, מה שֶנִשאַר

דוגמאות:

 אכלנו את רוב האוכל. את היֶתֶר נשמור למחר.

 התלמידים סיימו את רוב שיעורי הבית בכיתה. את היתר ישלימו בבית. 

 

הערך יתר נמצא בידיעות: 

14.11.1701.01.1814.02.1802.15.1801.08.1817.06.1909.07.19, 11.12.19, 23.03.20, 26.03.20, 19.04.20, 19.04.20, 12.05.20, 30.06.20, 10.02.21, 03.03.21, 23.05.21, 04.07.21, 17.11.21, 27.12.21, 04.01.22, 25.01.22, 31.01.22, 16.02.22, 24.05.22, 11.07.22, 13.07.22, 15.10.23, 02.11.23, 21.01.24, 16.04.24