Browsing Archives

מילים ומושגים

חוק ההסדרה

חוק ההסדרה מבקש להסדיר את המעמד של היישובים היהודים ביהודה ושומרון. החוק נוֹעד לטפל במקרים שבהם בנו בתים מעבר לקו הירוק על קַרקַע פרטית של פלסטינים. יוֹזְמֵי החוק מבקשים לִמנוֹע את הפינוי של התושבים היהודים מאדמות אלה ובמקום זאת – לְהַעֲנִיק פִּיצוּי כספי לבעלים החוקיים של הקרקע.

 

הערך חוק ההסדרה נמצא בידיעות: 06.12.1607.12.1608.12.1607.02.1708.02.1709.12.17, 10.06.20

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק ההסדרים

חוק ההֶסְדֵרִים

חוק ההֶסדרים הוא חוק שהממשלה מביאה לאישור הכנסת בכל שנה לצד חוק התַקציב. החוק מְאַגֵד תִיקונֵי חֲקיקה רבים שהממשלה רואה צורך באִישורָם בכנסת כדי לְיַישֵׂם את מדיניותה ותוכְניותֶיה הכַּלכליות. בשנים האחרונות הוא נקרא 'חוק המְדיניות הכַּלְכָּלִית' ו'חוק התוכנית לְהַבְרָאַת כַּלְכָּלַת ישראל'. 

חוק ההסדרים נִבְדָל מרוב החוקים הנֶחְקָקים בכנסת בכך שהוא מְקַבֵּץ חוקים ותיקוני חקיקה בנושאים שונים. לאחר שהוא מְאוּשָר בקריאה ראשונה ומועבר לדִיון בוַועֲדות הכנסת השונות, הוא מוּנָח כִּיחידה אחת על שולחן הכנסת לִקְריאה שְנייה ולקריאה שְלישית.

 

הערך חוק ההסדרים נמצא בידיעות: 02.09.21, 04.11.21

 

 

חוק השבות

חוק השְבוּתחוק השבות, תש"י–1950 מעניק לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל את הזכות לעלות לישראל ולקבל תעודת עולה,

החוק מגדיר מי זכאי לעלות לישראל.

 

הערך חוק השבות נמצא בידיעות: 06.04.22

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק יסוד

חוק יְסוֹד – חוק יסוד הוא חוק ישראלי בעל מעמד חוקתי. חקיקת חוקי־יסוד היא הדרך שבחרה הכנסת לגיבוש הדרגתי של חוקה לישראל.

בין חוקי היסוד שחוקקה הכנסת: חוק יסוד – הכנסת; חוק יסוד- הממשלה; חוק יסוד – נשיא המדינה; חוק יסוד – הצבא; חוק יסוד – השפיטה; חוק יסוד – ירושלים, ועוד.