Browsing Archives

מילים ומושגים

ויתר

וִיתֵר על... – לא עמד על זכותו לקבל משהו

שם הפועל: לְווַתֵר

שם הפעולה: וִיתוּר

וַתרָן – אדם שמוותר לאחרים תמיד, אדם נוח

דוגמאות:

בכל פעם ששני הבנים רבים ההורים אומרים לבן הגדול: תוותר לו, אתה גדול יותר.

אני לא מוותרת על מקלחת חמה כל בוקר.

אני עייפה, אבל אני לא מוותרת על הסרט הזה בטלוויזיה.

בלי ויתורים כואבים של שני הצדדים לא יהיה הסכם.

ישראלים רבים לא מוכנים לוותר על ירושלים המזרחית.

הוא אדם ותרן. לכן כולם אוהבים אותו.

 

הערך ויתר נמצא בידיעות:

 10.10.1607.05.1729.10.1716.01.1813.05.1803.06.1822.06.1810.02.19

12.03.19,

04.07.19, 02.09.1917.9.19, 22.12.19, 09.01.2019.01.20, 21.01.20, 25.01.20, 30.01.20, 14.01.21, 14.03.21, 08.04.21, 23.06.21, 19.07.21, 20.12.21, 02.03.22, 30.06.22, 21.11.23, 27.11.23, 23.01.24, 01.03.24, 13.03.24