Browsing Archives

מילים ומושגים

הכיל

הֵכִיל  – היה בו  

שם הפועל: לְהָכִיל

הווה: מֵכִיל

דוגמאות:

המחברת הזאת מכילה את כל החומר שלמדנו.

על האריזה של כל מוּצָר כותבים מה הוא מכיל. כותבים מה התְכוּלָה.

 

הערך הכיל נמצא בידיעות:

 03.01.1713.03.1801.05.18, 01.12.19, 29.06.20, 27.05.21, 26.04.22, 10.05.22, 18.07.22, 29.10.23, 18.12.23, 27.01.24, 17.03.24

 

הכין

הֵכִין – ארגן ועשה סידורים לפני משהו

השורש: כ.ו.ן

שם הפועל: לְהָכִין

שם הפעולה: הֲכָנָה

שם תואר: מוּכָן

מכינים תוכנית, מסיבה, שיעורי בית, ארוחה…

הנני מוכן ומזומן לקיים מִצְוות…

אני מוכן+שם פועל = אני מסכים לעשות זאת; אני לא מוכן +שם פועל = אני לא מסכים לעשות זאת; מי מוכן +שם פועל? = מי רוצה לעשות את הדבר?

מְכִינָה קְדַם צבאית, מְכִינָה קְדַם אקדמית – קורס הכנה לפני הצבא, קורס הכנה לאוניברסיטה

רגע מְכוֹנֵן, אירוע מְכוֹנֵן – רגע או אירוע שמתחילים משהו חשוב בהיסטוריה

 

הערך הכין נמצא בידיעות:

06.06.1806.06.1819.07.1812.12.18, 22.12.19, 25.10.20, 10.03.22, 10.05.22, 11.05.22, 18.05.22, 02.06.22, 13.07.22, 18.07.22, 10.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 04.01.25, 14.02.24, 14.02.24, 08.04.24, 22.05.24

 

 

 

 

הכיר ב…

הִכִּיר ב… הודה בקיומו, אמר: הוא קיים! אמר: יש לו זכות להתקיים

שם הפועל: לְהַכִּיר ב…

שם הפעולה: הַכָּרָה ב…

הִכִּיר את: ידע

 

דוגמאות:

20 מדינות הכירו במדינה החדשה.

הפלסטינים לא מכירים בזכות קיומה של מדינת ישראל.

אתה מכיר אותו! הוא אף פעם לא מכיר בטעיות שלו, גם אם כולם אומרים לו שהוא טועה! 

הוא לא מכיר באבהות שלו על הילד שנולד לו מהמזכירה שלו לפני 20 שנה.

 

הערך הכיר ב… נמצא בידיעות: 21.09.1626.09.1628.04.1727.07.1722.11.1706.12.1707.12.1709.12.17,

 19.12.1724.12.1709.01.1822.01.1822.01.1822.01.1828.01.1820.02.18, 08.03.1813.05.1824.05.18,

03.06.18, 16.12.1828.01.19, 22.03.1924.03.1926.3.1907.05.1913.05.19, 20.01.20, 27.01.20, 11.06.20, 26.01.21, 02.03.21, 11.04.21, 11.04.21, 25.04.21, 30.05.21, 06.07.21, 09.11.21, 21.11.21, 22.02.22, 16.03.22, 01.05.22, 01.05.22, 26.10.23, 27.10.23, 07.11.23, 19.02.24, 22.02.24, 20.03.24, 29.05.24