Browsing Archives

מילים ומושגים

בדומה ל…

בְּדוֹמֶה לְ  –  כְּמוֹ

ההפך: בְּשוֹנֶה מ…

דוגמאות:

הוא דומֶה לאחיו.

היא דומָה לאימא שלה.

למי התינוק דוֹמֶה?

בדומה לו, גם אני למדתי באוניברסיטת תל אביב.

 

הערך בדומה ל… נמצא בידיעות: 

01.01.1702.12.1831.12.18, 24.02.20, 10.02.21, 28.01.22, 31.01.22, 27.05.22, 02.06.22, 14.11.23

 

בדיעבד

בְּדִיעֲבַד – שלאחר מעשה

ההפך: מִלכַתחילה, מראש

דוגמאות:

משלמים מֵראש או בְּדִיעֲבַד?

יש דברים שקשה לדעת מֵראש. יודעים ומבינים אותם רק בְּדיעֲבַד.

בדיעבד, אני מצטער על ההחלטה ההיא. היום הייתי מחליט אחרת.

 

הערך בדיעבד נמצא בידיעות: 29.07.22