Browsing Archives

מילים ומושגים

בדיעבד

בְּדִיעֲבַד – שלאחר מעשה

ההפך: מִלכַתחילה, מראש

דוגמאות:

משלמים מֵראש או בְּדִיעֲבַד?

יש דברים שקשה לדעת מֵראש. יודעים ומבינים אותם רק בְּדיעֲבַד.

בדיעבד, אני מצטער על ההחלטה ההיא. היום הייתי מחליט אחרת.

 

הערך בדיעבד נמצא בידיעות: 29.07.22

 

 

בדיקה

בְּדִיקָה – מבחן,  testing ,check

השורש: ב.ד.ק

שם הפועל: לִבדוֹק

בִּידוּק בִּיטְחוֹנִי – בדיקה של אנשים וחפצים כדי לוודא שאין בהם חפצים חשודים ומסוכנים

דוגמאות:

עשיתי אתמול בדיקת דם ובדיקת. א.ק.ג.

הרופא עשה בדיקה גופנית והמליץ על בדיקות כלליות.

תוצאות הבדיקה טובות.

הממשלה החליטה להקים ועדת בדיקה בנושא.

המורה בדק את המבחנים של התלמידים.

המנהל בדק מה הסיבה לכישלון.

אני לא יודע מה בדיוק קרה. אני אבדוק.

 

הערך בדיקה נמצא בידיעות:

15.08.16, 17.08.162.11.1621.12.1608.01.1710.01.1718.01.1724.01.1729.01.17,

 16.03.17, 08.06.1720.06.1721.06.1718.07.1708.08.17, 16.08.1726.09.1727.09.1702.11.1720.11.1730.11.17,

27.12.1714.01.1818.01.1826.03.1826.03.1828.03.1829.04.18,

 23.05.1811.07.1812.07.1814.08.18,

11.11.1803.01.1930.01.1910.02.1929.05.1929.05.1916.06.19, 29.07.19, 01.08.19, 24.09.19, 25.09.19, 03.10.19, 27.11.19, 26.01.20, 09.02.20, 23.03.20, 26.03.20, 19.04.20, 18.05.20, 03.09.20, 13.10.20, 22.11.20, 24.11.20, 08.12.20, 20.12.20, 20.12.20, 24.12.20, 12.01.21, 20.01.21, 10.02.21, 10.02.21, 11.02.21, 17.02.21, 11.03.21, 27.04.21, 27.04.21, 29.04.21, 02.05.21, 24.06.21, 28.06.21, 08.07.21, 11.07.21, 20.07.21, 25.07.21, 28.07.21, 08.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 12.08.21, 09.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 25.11.21, 06.12.21, 15.12.21, 19.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 06.01.22, 11.01.22, 18.01.22, 30.01.22, 03.02.22, 14.02.22, 23.02.22, 20.03.22, 22.03.22, 24.04.22, 26.04.22, 05.07.22, 05.07.22, 18.07.22, 31.07.22, 03.08.22, 10.08.22, 30.10.23, 31.10.23, 21.11.23, 18.12.23, 27.12.23, 07.01.24, 13.02.24, 19.02.24, 08.04.24, 18.04.24, 23.05.24, 03.06.24, 23.06.24