Browsing Archives

מילים ומושגים

אחראי

אַחֲרַאי – Responsible

נקבה: אַחֲרָאִית

שם עצם: אַחרָיוּת

שם תואר: אַחְרָאִי

דוגמאות:

מי האחרַאי למעשה?

אף אחד לא לוקח אחריות!

היא בחורה מאוד אחרָאית. אפשר לסמוך עליה בעיניים עצומות.

הוא ילד אחרָאִי. הוא לא עושה שום דבר בלי לשאול.

הוא אחרַאי מִשמֶרֶת במסעדה. יש יש לו 10 מלצרים.

מי האחרַאי כאן? אני רוצה לדבר איתו!

זה מעשה לא אחרָאִי!

 

הערך אחראי נמצא בידיעות:

 18.07.162.11.1619.03.1718.04.1707.09.1717.09.1702.10.1714.01.18

11.04.18,

27.04.1802.15.1817.07.1804.11.1813.11.1814.01.1914.03.1906.05.19,

 26.05.19, 08.09.19, 12.11.19, 09.02.20, 16.06.20, 06.08.20, 03.09.20 17.09.20, 18.11.20, 29.11.20, 06.12.20, 13.01.21, 14.01.21, 08.02.21, 12.04.21, 11.04.21, 26.04.21 , 21.10.21, 23.11.21, 30.12.21, 31.01.22, 22.03.22, 03.04.22, 23.05.22, 05.07.22, 18.10.23, 16.11.23, 16.12.23, 17.12.23, 21.01.24, 13.03.24

 

אחריות

אַחֲרָיוּת  – Responsibility

אַחֲרַאי – Responsible

נקבה: אַחֲרָאִית

שם עצם: אַחרָיוּת

שם תואר: אַחרָאִי

לקח על עצמו אחריות, קיבל אחריות. וההפך: לא קיבל אחריות, הֵסִיר אחריות

 

דוגמאות:

מי האחראי למעשה?

אף אחד לא לוקח אחריות!

היא בחורה מאוד אחראית. אפשר לסמוך עליה בעיניים עצומות.

הוא ילד אחרָאִי. הוא לא עושה שום דבר בלי לשאול.

הוא אחראי מִשמֶרֶת במסעדה. יש לו 10 מלצרים.

מי האחראי כאן? אני רוצה לדבר אתו!

זה מעשה לא אחרָאִי!

 

הערך אחריות נמצא בידיעות:

 21.08.1622.08.16, 19.09.1613.11.1630.11.1615.12.1618.12.1621.12.16 05.01.17

20.03.17, 05.06.1717.08.1702.10.1703.10.1714.11.1701.01.1802.01.1828.01.1801.02.1804.02.18,

14.02.1819.03.1828.06.1801.08.1808.08.1820.12.1806.01.1809.01.19, 05.08.19, 03.09.19, 09.09.19, 29.10.19, 31.10.19, 11.11.19, 17.11.19, 28.11.19, 25.01.20, 17.03.20, 26.03.20, 18.10.20, 14.02.21, 07.03.21, 08.03.21, 19.04.21, 02.06.21, 06.06.21, 13.06.21, 22.06.21, 11.10.21, 28.03.22, 28.04.22, 20.07.22, 01.11.23, 02.11.23, 14.11.23, 29.11.23, 25.12.23, 27.12.23, 03.01.24, 07.02.24, 14.02.24, 03.03.24, 06.03.24, 07.03.24, 07.03.24, 13.03.24, 24.03.24, 03.04.24