מילים ומושגים

חוק ההסדרים

חוק ההֶסְדֵרִים

חוק ההֶסדרים הוא חוק שהממשלה מביאה לאישור הכנסת בכל שנה לצד חוק התַקציב. החוק מְאַגֵד תִיקונֵי חֲקיקה רבים שהממשלה רואה צורך באִישורָם בכנסת כדי לְיַישֵׂם את מדיניותה ותוכְניותֶיה הכַּלכליות. בשנים האחרונות הוא נקרא 'חוק המְדיניות הכַּלְכָּלִית' ו'חוק התוכנית לְהַבְרָאַת כַּלְכָּלַת ישראל'. 

חוק ההסדרים נִבְדָל מרוב החוקים הנֶחְקָקים בכנסת בכך שהוא מְקַבֵּץ חוקים ותיקוני חקיקה בנושאים שונים. לאחר שהוא מְאוּשָר בקריאה ראשונה ומועבר לדִיון בוַועֲדות הכנסת השונות, הוא מוּנָח כִּיחידה אחת על שולחן הכנסת לִקְריאה שְנייה ולקריאה שְלישית.

 

הערך חוק ההסדרים נמצא בידיעות: 02.09.21, 04.11.21