מילים ומושגים

הודעה לבוחר

הודעה לַבּוֹחר – כל אזרח בעל זכות בחירה מקבל לביתו בדואר הודעה לבוחר.

בהודעה – כתובת הקלפי ומספר הקלפי שבה הוא מצביע.

גם אזרח שלא קיבל הודעה לבוחר יבוא לקלפי ביום הבחירות עם תעודת זהות.

 

הערך הודעה לבוחר נמצא בידיעות: