Browsing Archives

כ״ח בתמוז תשפ״ב 27.07.22

יום רביעי כ״ח בתמוז תשפ״ב 27.07.22


06:10: כוחות הביטחון הָרסו אתמול את בתיהם של שני מְחבלים פלסטינים שביצְעו פיגועַ יֶרִי

06:10: הלחם המְפוּקָח יִתְיַיקֵר ב-5%-8%

06:10: יו"ר ההִסתדרות ארנון בר דוד קורא לציבור לא לקנות מוּצָרִים של חֲבָרוֹת שמַעֲלוֹת מְחירים

06:10: נִמְשָך המַשָׂא ומַתָן בין משרד האוצר להִסתדרות המורים על שְׂכַר המורים והגננות

06:10: המִשלחת המִשפטית האֲמוּרָה לצאת לרוסיה כדי לְטפל במַשְבֵּר עם הסוכְנות היהודית עֲדַיִין לא קיבלה אַשְרוֹת כניסה

06:10: הנשיא הרצוג: רוסיה מדינה חשובה, כְּכֹל שנדבר פָחוֹת כן יִיטַב

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: שַגְרירות ישראל באוקראינה פִּרְסְמה אַזְהָרַת מַסָע לאוקראינה בדָגֵש על אומן

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) ירד ל– 0.78

06:10: בירושלים מִתְקיים פסטיבל הקולנוע הבֵּין לְאומי ה-39

06:10: שִׂימוּ לב! השבוע  – שינויים בלוח הרַכָּבות בקַו חיפה תל אביב בְּשֶל עבודות

06:10: התַחזית: חם מהרגיל בהרים ובִפְנים הארץ והָבִיל במישור החוף 

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

הלחם המְפוּקָח מִתְיַיקֵר ב-5% – 8%

ראש הממשלה יאיר לפיד ושָׂרַת הכַּלְכָּלָה אורנה ברביבאי הודיעו על עלייה הַדְרָגָתִית במְחיר הלחם. בשָלָב הרִאשון, ב-1 באוגוסט יַעֲלֶה מְחיר הלחם האָחִיד הפָּרוּס ב-5.5%. מחיר החלה יעלה ב-8% ומחיר הלחם האָחיד יַעלה ב-5%. הֲסָרַת כְּלַל סוגֵי הלחם מפִּיקוּחַ מלא תיכָּנס לתוֹקְפָּה באפריל 2023.

משרד הבריאות: בימים הקרובים צָפוי עוֹמֶס חום קִיצוֹנִי

משרד הבריאות הודיע כי בימים הקרובים צָפוּי עוֹמֶס חום קִיצוֹנִי באֲזוֹרים רבים בארץ. הֲקָלָה בעוֹמֶס החום צְפוּיה רק לִקראת אֶמְצַע השבוע הבא. המשרד קרא לציבור בִּכְלָל, ולקְשישים ולחולים במַחֲלות כְּרוֹניות בִּפְרָט, לְהִימָנַע ככֹל האֶפשר מחֲשיפה לחום ולשמש. מוּמְלָץ לְהִימָנע ממַאֲמָץ גוּפָני שאינו הֶכְרֵחִי, לְהַקְפִּיד לשתות מים ולִשְהוֹת במְקומות מְמוּזָגִים ככֹל האֶפשר.