Browsing Archives

ט׳ באדר א׳ תשפ״ב 10.02.22

יום חמישי ט׳ באדר א׳ תשפ״ב 10.02.22


06:10: ראש הממשלה, שר האוצָר ושָׂרַת הכַּלְכלה והתַעֲשִׂייָה הִצִיגו בְמסיבת עיתונָאים תוֹכְנית לְהַפְחָתַת יוֹקֶר המִחְיָה

06:10: בתוכנית המֶמשלתית לְהוֹרָדַת יוֹקֶר המִחְיָה: הַפְחָתַת מיסים למִשפחות עובדות ולבַעֲלֵי שָׂכָר נָמוּך, הורָדַת מְכָסִים, הַקְטָנַת העלייה במְחירֵי החַשמל

06:10: צֶוֶות של משרד המִשפטים, המוסָד והשַבַּ"כּ בּוֹדֵק את השימוּש שעָשתה המִשטרה בתוֹֹכְנוֹֹת רִיגוּל 

06:10: נִמְשֶכֶת המְתִיחוּת בין רוסיה לאוקראינה

06:10: שני פועלֵי בִּנְיָין נֶהֶרגו אתמול בנְפילה מבִּניין בן 40 קומות באֲתַר בְּנִייָה בתל אביב

06:10: הכַּלָנִיוֹת פורחות בנֶגֶב: פסטיבל 'דָרום אדום' מִתקיים בסופֵי השבוע של חודש פברואר

06:10: בבנק הדם מְדַוְוחים על מַחְסור במְנות דם וקוראים לציבור לִתְרוֹם דם

מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת היְרידה בתַחֲלוּאה באומיקרון

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל -0.79

06:10: המוּמְחים מַזהירים מפני אֲוִוירַת 'סוף קורס': לא 'תַם הטֶקֶס'!

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-37 אלף נִדְבָּקים חדשים, אך מַעֲרִיכִים כי מספר המְאומָתים גדול יותר, 1,153 חולים במַצָב קשה, 273 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 9,337

06:10: 4.451 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 680,111 ישְׂרְאלים קיבְּלו את המָנָה הרביעית

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה, גשם מהצָפון ועד הנגב

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

התוכְנית המֶמְשלתית לְהוֹרָדַת יוֹקֶר המִחְיָה

ראש הממשלה, שר האוצָר ושָׂרַת הכַּלְכלה והתַעֲשִׂייָה קִייְמו אתמול מְסיבת עיתונָאים שבה הִצִיגו את התוכְנית המֶמשלתית להַפְחָתַת יוֹקֶר המִחְיָה. בתוכנית: הורָדַת שיעורֵי מַס ההַכְנָסָה להורים עובדים שלהם ילדים בני 12-6 ולעובדים שלהם הַכְנָסָה נְמוּכה; הַעֲלָאָה במחירֵי החַשְמַל של 3.4% במקום 5.7%; הורָדַת מְכָסִים על שורה של מוּצָרִים, בהם: בשר, דגים, ביצים, קמח, שמן זית, רָהִיטים וכְלֵי מִטְבָּח; הַרְחָבַת הסִבְּסוּד לצַהֲרוֹנִים.

כל השִינוּיִים צְריכים לעבור אִישוּרים וחֲקִיקָה.

10.02.22

היום:

גשם יוסיף לרדת לִפְרָקִים מצפון הארץ ועד צפון הנגב וילווה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. בחרמון יוסיף לרדת שֶלֶג ועֲדַיִין יִיתָכֵן שלג גם בצפון רמת הגולן. הרוחות ייחלשו בְּהַדְרָגָה אך עֲדַיִין ייתכן אוֹבֶך בדרום. קַייָם חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח וחֲשש קל מהֲצָפוֹת בעיקר במישור החוף הדרומי. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל בעוֹנָה. לקראת ערב הגשם ייחלש בהדרגה.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות קר מהרגיל. עדיין ייתכנו טִפְטוּפים.

שבת:

נָאֶה. תחול עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

 

סַכָּנָה! כאן בונים!

שני פועלֵי בִּנְיָין נֶהֶרְגו אתמול בנְפילה מבִּנְיָין בן 40 קומות באֲתַר בְּנִייָה בתל אביב. מתְחילת השנה נֶהֶרגו בישראל 10 בנֵי אדם בתְאוּנוֹת עבודה. 7 מִתוֹכָם נֶהֶרְגו באֲתָרֵי בְּנִייָה.