Browsing Archives

י״ג בכסלו תשפ״ב 17.11.21

ילדים בישראל  – 2021

ילדים בישראל  – 2021

נְתוּנים לרגל יום הילד

לְרֶגֶל יום הילד החל ב-20 בנובמבר פִּרסמה הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה נְתונים על ילדים בישראל. הינה נְתונים אֲחָדִים:

בסוף 2020 חיו בישראל 3.049 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם כ-33% מֵאוּכְלוּסיית המדינה.

מִתוֹכָם כ-2.207 מיליון ילדים יהודים (72.4%), 737 אלף ילדים ערבים (24.2%) ו-105 אלף ילדים שסוּוְגוּ כאֲחֵרים (3.4%).

בשנת 2020 נוֹלְדוּ 177,307 יִילוֹדִים. שיעור הפִּרְיוֹן של הנשים בישראל נֶאֱמַד ב-2.9 ילדים במְמוּצָע לאישה.

משפחות

מספר הילדים עד גיל 17 למֶשֶק בית היה 2.45 במְמוּצָע. בערים הגדולות (המוֹנוֹת יותר מ-100,000 תושבים), מספר הילדים המְמוּצָע הגבוה ביותר היה בבית שמש – 3.90, בבני ברק – 3.59 ובירושלים – 2.93. ברמת גן נמצא המְמוצע הנָמוּך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית – 1.85.

מַרְבִּית הילדים גָרו עם שני ההורים (כ-91% מהילדים). היֶתֶר גָרוּ עם הוֹרֶה אחד בִּלְבַד. רוב הילדים במשפחה חַד-הוֹרִית גרו עם אימָם (88%).

רְוָוחָה

בשנת 2020, הוּשְׂמוּ במִסְגְרוֹת רְוָוחָה כ-116.4 אלף ילדים בני 0–17. שִיעוּרָם כ-38 ילדים ל-1,000 נפש.

בשנת 2020, כ-13% מִכְּלל הילדים בני 0–17 היו רְשוּמים במשרד הרְוָוחה והבִּיטָחון החֶבְרָתי. שיעור הרְשומים בני 0–17 באוכלוסייה הערבית – 183 ל-1,000 ילדים, היה גבוה מהשיעור באוכלוסיית היהודים והאחרים – 111 ל-1,000 ילדים.

נִישׂוּאִין

במהלך 2019 נִישְׂאוּ בישראל 396 נְערות מתחת לגיל 18, כ-94% מהן היו מוסלמיות.

בשנת 2020 מספר הנערות עד גיל 17 שילדו עָמַד על 196 נערות, מִתוֹכָן 152 מוסלמיות ו-37 יהודיות.

מוּגְבָּלוּיוֹת

בשנת 2020 היו בישראל 24,284 ילדים בני 17-0 עם אחת או יותר מהמוּגְבָּלוּיוֹת האלה: ילדים עם עִיוָורוֹן או לְקוּת רְאִייָה הזָכָּאִים לתְעודת עִיוֵור, ילדים עם מוּגְבָּלוּת שִׂכְלִית הִתְפַּתְחוּתִית וילדים על הרֶצֶף האוטיסטי.

תְאוּנוֹת דרכים

לפי דיווּחֵי המִשטרה, בחודשים ינואר-ספטמבר 2021, נִפְגְעוּ בתְאוּנוֹת דְרכים 1,509 ילדים בגיל 14-0, שהם 10.1% מהנִפגעים.

תִיקִים פְּלִילִיים

בשנת תש"ף נפתחו תיקים פְּליליים ל-6,516 בני נוער בגיל 18-12.

לימודים גְבוהים

בשנת תשפ"א 3,068 בני נוער (בגילי 17-12) למדו לתואַר ראשון במוסָדות להַשְׂכָּלָה גְבוהה בישראל. לאוכלוסייה זו מְאַפְיְינים יִיחוּדִיים: 88.1% מהם היו יהודים, 81.8% למדו מִקצוע בתְחוּמֵי המַדָעים וההַנְדָסָה, 66.6% היו בנים, 69.1% למדו באוניברסיטה הפתוחה ו-43.2% מהם גרו ביישובים שבאֶשְכּוֹלוֹת חֶברתיים-כלכליים גבוהים.

 

בתמונה: נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין מבקר ילדים בגן ילדים בתל אביב. Mark Neyman לע"מ

יום זכויות הילד

יום זְכוּיוֹת הילד

20 בנובמבר

ב-20 בנובמבר מְציינים בישראל ובעולם את יום זְכויות הילד.

בשנת 1954 הִמליצה העֲצֶרֶת הכְּללית של האוּמוֹת המְאוּחָדוֹת למדינות לְצַיֵין מִידֵי שנה את יום הילד הבֵּין לאומי ב-20 בנובמבר. זה היום שבו אִישְרָה העצרת הכללית של האומות המאוחדות את האֲמָנָה הבין לאומית לזכויות הילד בשנת 1989.

האֲמָנָה לִזכויות הילד, שנִכְתְבה על ידי מוּמְחים רַב תְחוּמיים במשך 10 שנים, היא המִסְמָך המרכזי, החשוב והמַקִיף ביותר המַגְדִיר את החובות שיש למדינות כלפי הילדים החיים בהן. האמנה עוסקת בזכויותיהם הבְּסיסיות של ילדים: הֲגָנָה על חייהם, על בִּיטְחונָם הפיזי והנַפשי ועל בריאותם וכן על תנאי קיום בְּסיסיים כמו מָזוֹן, בית, הבטחת זכותם לִרְכּוֹש הַשְׂכָּלָה וחינוך, שְמירה על זְכוּיוֹת הָאֶזְרָח שלהם ועוד. האמנה קובעת כי יש להבטיח זכויות אלה במשפחה, בבית הספר, בקְהילה ובחֶברה. האמנה רואה בילד אדם צעיר אך אוטונומי ככל האפשר, הנושֵׂא בזכויות ובחובות.

בישראל

האֲמָנָה נִכנסה לְתוֹקֶף במדינת ישראל לאחר אִשְרוּרָהּ ב-2 בנובמבר 1991. 

בשנת 2000 חוֹקְקָה הכנסת את חוק זכויות התלמיד. בכנסת יש ועדה מיוחדת לקידום מַעֲמַד הילד והיא דנה בנושאים הקשורים לזכויות וחובות הילד ועוסקת בחֲקיקה בנושאים אלה.​

בתמונה: נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין מבקר ילדים בגן ילדים בתל אביב, 2016, Mark Neyman לע"מ

נִמשָכים המַאֲמַצִים לשִחְרוּר הישְׂרְאלים העֲצוּרִים בטורקיה

נִמְשָכים המַאֲמַצִים לְשַחְרֵר את בנֵי הזוג הישְׂרְאלים העֲצוּרִים בטורקיה. מֵאחורֵי הקְלָעִים מִתְנַהֲלים מַגָעִים בין ישראל לבין טורקיה. במַגָעִים מְעוֹרָבִים נְשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה נפתלי בנט, שר החוץ יאיר לפיד ורָאשֵי מִשרד החוץ וראש המוֹסָד דדי ברנע.

אתמול נִפגשו דיפלומטים ישְׂרְאלים עם בני הזוג, העֲצוּרִים בבתֵי כֶּלֶא שונים. הדיפלומטים הישְׂרְאלים נִפְגְשו גם עם רָשוּיוֹת בתֵי הכֶּלֶא כדי לְהַבְטִיחַ שבנֵי הזוג יְקַבְּלו תְנָאִים נְאוֹתִים. גם עורך הדין של בנֵי הזוג נִפְגַש עם כל אחד מהם.
בני הזוג הִגִישו אתמול עִרְעוּר על מַעֲצָרָם. הַחְלָטָה בנושֵׂא צְפוּיָה לְהִתְקַבֵּל בתוך שבוע עד 10 ימים.

יום רביעי י״ג בכסלו תשפ״ב 17.11.21


06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה ליד דמשק

06:10: משרד החוץ מְטַפֵּל בשִחְרוּר זוג הישראלים העֲצוּרים בטורקיה

06:10: שַגְרירַת ארה"ב באוּ"ם המְבקרת בישראל נִפגשה אתמול עם שר הבִּיטָחוֹן בני גנץ 

06:10: שַעַר הדולר מַמשיך לָרֶדֶת: 3.09 שקלים 

06:10: הָאֵירוֹ מַמשיך לְהֵיחָלֵש: שַעֲרו היַצִיג אתמול – 3.49 שקלים

06:10: עֲלייה של 10% בדִיווּחים על אַלִימוּת במשפחה מִתְחילת השנה

06:10: משפט נתניהו: עֵדוּתוֹ של עֵד המדינה ניר חֵפֶץ, שהיה מְקוֹרָב מאוד למשפחת נתניהו, תַתחיל בשבוע הבא 

מגפת הקורונה:

06:10: מִבְצע חיסוןּ הילדים צָפוי להתחיל בשבוע הבא

06:10: חברת פייזר הִגִישה ל-FDA בקשה לאישור חֵירוּם לתְרוּפה שפִּיתְחָה נגד הקורונה

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: עֲלִייָה בתַחלואה באירופה

06:10: שר התַיָירוּת יוצא לרוסיה כדי לְתָאֵם את הנְהָלִים לכניסה לישראל של תיירים המְחוּסָנים בחיסון הרוסי

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-522 נִדבקים חדשים, 137 חולים במַצָב קשה, 91 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,148

06:10: 4.028 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות 

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בְנְסִיעָה בכְבישים בֵּין עירוניים גם בשעות היום

אסור לְהַדְלִיק אש בשְטחים פתוחים!

17.11.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. צְפוּיָה עלייה קלה בטמפרטורות. משעות הצוהריים בהרי הצפון והמרכז יִיתָכֵן גשם מקומי.

מחר:

מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר. לקראת ערב במרכז ובדרום יִיתָכֵן גשם מקומי.