Browsing Archives

כ״ג בתשרי תשפ״ב 29.09.21

שינויים בתו הירוק

שינויים בתו הירוק

הָחֵל מ-3.10

הָחֵל מיום ראשון 3.10 יִשְתַנֶה התו הירוק ויחולו השינויים הבאים בתוֹקֶף שלו:

מי שקיבְּלו שלושה חיסונים ועבר שבוע מהחיסון השלישי – התו הירוק יהיה תָקַף למשך חצי שנה מהחיסון השלישי.

מי שקיבלו שני חיסונים ועבר שבוע מהחיסון השני (שְבועיים בחיסון מודרנה) ולא חָלְפה חצי שנה ממועֵד החיסון השני – התו הירוק יהיה תָקֵף למשך חצי שנה מהחיסון השני.

מי שהֶחְלִימו מקורונה ולא חלפה חצי שנה ממועד ההַחְלָמָה – התו יהיה תָקֵף למשך חצי שנה ממועֵד אישור ההַחְלָמָה.

מי שהֶחְלימו וקיבלו חיסון – התו יהיה תקף עד 31.3.2022.

ילדים וילדות בגיל 12 ומטה שקיבלו תשובה שְלִילִית בבדיקת PCR במִסְגֶרֶת 'מגֵן חינוך' – אין שינוי בתוקֶף התו, התו יהיה תָקֵף ל-7 ימים, עד סוף היום השביעי שלאחר הבְּדיקה.

איך מְפִיקים את התו הירוק

משרד הבריאות הוא הגוף היחיד שרַשַאי לְהָפִיק תו ירוק. קופות החולים אינן יכולות להפיק תו ירוק אלא רק תְעודות הִתחסנות או הַחְלמה.

תוכלו לְהָפִיק את התו הירוק באחת מהאפשרויות הבאות:

באֲתַר הרמזור אפשר לְהַדְפִּיס את התו;

באפליקציית 'רמזור';

בעֲמָדות לשֵירות עצמי ושֵירות מענה קולי בטלפון שמספרו 02-5082000.

 

בתמונה: התו הירוק החדש לעומת התו הישן מתוך אתר הרמזור

 

יום רביעי כ"ג בתשרי תשפ"ב 29.09.21


06:10: חֶברת פייזר הִגִישה בקשה רִשמית ל-FDA לאישור חֵירום לחיסון ילדים בני 11-5

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט חוזר היום לישראל מניו יורק לאחר נְאוּמוֹ ופְגישותיו בעצֶרֶת האו"ם

06:10: הבחירות בגרמניה: ניצָחוןֹ קל למִפלגה הסוציאל דמוקרטית, עֲדַייִן לא ידוע מי ייִכָּנס לנעליים של מרקל 

06:10: יותר מ-1.2 מיליון מְטיילים ביקרו בחג הסוכות בשְמורות הטֶבע ובגנים הלְאומיים 

06:10: ילדיֵ החינוך הרך והצהרונים שָבִים היום לפעילות

06:10: הקורונה בישראל: בערב החג ובחג אוּבְחֲנו כ-5,000 נִדבקים חדשים, 660 מהחולים במַצָב קשה, 227 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,692

06:10: יותר מ-3.252 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: יותר מ-800 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: הרוב הגדול של החולים במצב קשה, המוּנְשמים והנִפטרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: מ-3 באוקטובר – רק מי שהתחסן בשלוש מנות יְקַבֵּל תו ירוק

06:10: התחזית: עֲלִייָה קלה בטמפרטורות

זה הסתיו

הצילום: גב' אהובה כץ

מבחר כתבות מארכיון "שער למתחיל"

 

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה העליונה: עגורים בעמק החולה הצילום: גב' אהובה כץ

בתמונה התחתונה: מוסקים בשומרון, ע"י יונתן שאבי, תחת רישיון

 

שִׂיא במספר המטיילים בחג הסוכות

שִׂיא של כל הזְמנים במספר המְטיילים בִּימֵי חג הסוכות וחול המועֵד נִרְשם השנה בשְמורות הטֶבע והגנים הלְאומיים: יותר מ-1.2 מיליון מְבקרים. זו עלייה של כ-23% לְעוּמַת ימֵי חג הסוכות וחול המועד בשנת 2019 (בשנת 2020 ישראל הייתה בסֶגֶר בסוכות בשל הקורונה). מרָשות הטֶבע והגנים נִמְסַר כי האֲתָרִים המובִילִים היו הגן הלאומי ירקון (תל אפק), שמורת עין גדי, קיסריה, גן השלושה (הסחנה), הגן הלאומי תל אשקלון, שמורת עינות צוקים ומעיין חרוד.