Browsing Archives

כ״ה באלול תשפ״א 02.09.21

נִמשכת שְביתת בתי החולים הציבוריים

שִבעה מנהלֵי בתי חולים ציבוריים קִייְמו אתמול אחה"צ מְסיבת עיתונאים מול מעון ראש הממשלה בירושלים. המנהלים הודיעו כי יַשְבִּיתו הבוקר את חדרי הניתוח והמִרְפָּאוֹת בין 10:00-08:00, לא יטפלו בחולים ויקבלו רק מקרים של הצלת חיים.

מנהלי בתי החולים הציבוריים טוענים כי משרדי האוצר והבריאות עדיין לא מיישמים את ההסכם שנחתם עימם. הם פנו אל ראש הממשלה בקריאה: "בנט, עכשיו זה בידיים שלך". 

שִבעת בתי החולים השובתים הם שערֵי צדק, הדסה, לניאדו, מעייני היְשועה ושלושה בתי החולים בנצרת. 

 

תַקציב המְדינה יוּבָא היום לקְריאה ראשונה בכנסת

תַקְציב המדינה וחוק ההֶסְדֵרים יובאו היום להַצְבָּעָה בקְריאה ראשונה בכנסת.

חוק ההֶסדרים הוא חוק שהממשלה מביאה לאישור הכנסת בכל שנה לצד חוק התַקציב. החוק מְאַגֵד תִיקונֵי חֲקיקה רבים שהממשלה רואה צורך באִישורָם בכנסת כדי לְיַישֵׂם את מדיניותה ותוכְניותֶיה הכַּלכליות. בשנים האחרונות הוא נקרא 'חוק המְדיניות הכַּלְכָּלִית' ו'חוק התוכנית לְהַבְרָאַת כַּלְכָּלַת ישראל'. 

חוק ההסדרים נִבְדָל מרוב החוקים הנֶחְקָקים בכנסת בכך שהוא מְקַבֵּץ חוקים ותיקוני חקיקה בנושאים שונים. לאחר שהוא מְאוּשָר בקריאה ראשונה ומועבר לדִיון בוַועֲדות הכנסת השונות, הוא מוּנָח כִּיחידה אחת על שולחן הכנסת לִקְריאה שְנייה ולקריאה שְלישית.

לפי לוח הזמנים הקבוע בחוק, על הממשלה לאשר את התקציב עד 14 בנובמבר, כדי לִמְנוֹעַ את פִּיזוּר הכנסת. מכיוון ש-14 בנובמבר חל השנה ביום ראשון, שבו המְליאה לא מִתְכַּנֶסֶת, האוצָר יַקְדִים את ההצבעה ליום רביעי 10 בנובמבר.

 

יום חמישי כ״ה באלול תשפ״א 02.09.21


06:10: תַקציב המְדינה וחוק ההֶסְדרים יוּבְאו היום לקְריאה רִאשונה בכנסת

06:10: שְנת הלימודים תשפ"ב נִפְתחה בצֵל הקורונה 

06:10: משרד החינוך: כ-90% מתלמידֵי בתי הספר וגנֵי הילדים הִגִיעו למוסדות החינוך ביום הראשון ללימודים

06:10: ממשיכים בשְביתה: מנהלֵי שבעת בתי החולים הציבוריים מַשביתים הבוקר לשעתיים את חדרֵי הניתוח והמִרְפּאוֹת 

06:10: ראש הממשלה החליט: ראש השַבַּ"כּ הבא יהיה ר', סגן ראש השב"כ, בן 55, נשוי ואב ל-3 

06:10: גם אתמול: פלסטינים הִתְפָּרְעוּ בדרום רצועת עזה ליד גֶדֶר הגְבול 

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה בתַחֲלוּאה בקורונה בישראל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 10,313 נִדבקים חדשים, 689 מהחולים במַצָב קשה, 158 חולים מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-7,082

06:10: יותר מ- 2.3 מיליון ישְׂרְאֵלים בני 12 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון

06:10: 906,000 ישראלים עֲדַיִין לא קיבלו אף חיסון

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: התַחזית: ירידה קלה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום 

02.09.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. ירידה קלה בטמפרטורות עם הקלה בעוֹמְסֵי הַחוֹם.

מחר:

תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה.

שבת:

ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.