Browsing Archives

ט״ו באלול תשפ״א 23.08.21

יום שני ט"ו באלול תשפ"א 23.08.21


06:10: הקבינט אישר: שְנת הלימודים תִיפָּתַח כסִדרה ב-1 בספטמבר

06:10: הקבינט הֶחליט: התלמידים יְחוּסְנו בבתי הספר בשְעות הלימודים

06:10: צִוְותֵי ההורָאה בגנים ובבתי הספר וצִוְותֵי הבריאות יִצְטרכו לְהַצִיג תְעודת מִתחסן או תוצָאָה שְלילית של בדיקת קורונה עַדְכָּנִית

06:10: מְנהלֵי שִבעת בתי החולים הציבוריים בישראל: אין לנו כסף! מפסיקים מהיום לִקְלוֹט חולֵי קורונה

06:10: מַצָבוֹ של לוחם צה"ל שנִפְצַע בגְבול עזה בשבת ממשיך להיות אָנוּש

06:10: מצרים הודיעה לפלסטינים על סְגירת מַעֲבַר רפיח מהיום ועד להודעה חדשה בְּשֶל ההִתְנַהֲלות של חמאס

06:10: ראש הממשלה נפתלי בנט יוצא מחר לארה"ב לפְגישה עם הנשיא ביידן

06:10: הממשלה הֶחליטה: גיל הפְּטוֹר לגִיוּס חרֵדים יֵרֵד מ-24 ל-21, ובעתיד יעלה בְּהַדְרָגָה

06:10: נִמְשֶכֶת העלייה בתַחֲלוּאה בזַן הדלתא

06:10: אתמול אוּבְחֲנו בישראל 3,829 נִדבקים חדשים, 672 מהחולים במַצָב קשה, 107 חולים מונשמים

06:10: מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,830

06:10: קרוב 1.5 מיליון ישראלים בני 40 ומעלה כבר קִיבלו את המנה השְלישית של החיסון

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: התַחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות והֲקלה בעומס החום

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!

הקבינט הֶחליט: שנת הלימודים תִיפָּתַח ב-1 בספטמבר

קבינט הקורונה הֶחליט הלילה כי שנת הלימודים תיפתח כסִדרה ב-1 בספטמבר. עוד הוחלט כי התלמידים יְחוסנו בשטח בתי הספר בשְעות הלימודים, בכָפוּף לאישור הורֵיהֶם.

אוּשַר גם מִתְוֵוה הלְמידה בעָרים אדומות: כאשר בכיתה פחות מ-70% מהתלמידים מְחוּסָנים -הלְמידה תהיה מֵרחוק.

עוד הוּחלט כי מִתְוֵוה 'התו הירוק' יָחול על צִוְותֵי ההוראה בגנֵי הילדים ובבתי הספר וכן על הצְוָותים המְטפלים במַעֲרכת הבריאות. 

מנהלֵי בתי החולים הציבוריים: מַפסיקים לקבל חולֵי קורונה

שִבעה מנהלֵי בתי חולים ציבוריים קִייְמו אתמול אחה"צ מְסיבת עיתונאים ובה הודיעו כי הָחֵל מהיום יַפסיקו לְקבל חולֵי קורונה. זאת לאחר שלְטַעֲנָתָם ההסכמים של משְׂרדי הבריאות והאוצר איתם לא קוּיְמו. הְמנהלים אומרים כי אין להם צִיוד וכוח אדם לְטפל במגֵפה.

שִבעת בתי החולים המְאַיְימים בשְביתה הם שערֵי צדק, הדסה, לניאדו, מעייני היְשועה ושלושה בתי החולים בנצרת. 

שר הבריאות ניצן הורוביץ ומנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש הִגִיעו למְסיבת העיתונאים וקראו למְנהלים לָדון איתם בנושֵׂא. 

 

הממשלה הֶחליטה לְהָקִים קבינט לעלייה וקליטה

המֶמשלה אישְרה הֲקָמַת קבינט שרים לענייני עלייה וקליטה ברָאשות שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו-שטה. הקבינט יעסוק בתֵיאוּם בין משרדי הממשלה וגורמים רלוונטיים אחרים בענייני עלייה, עִידוּד עלייה, קְליטת העולים ושִילוּבָם בחברה הישְׂרְאלית בכל תחומֵי החיים. שרת העלייה והקְליטה אמרה אתמול: "אֶפְעַל לצד חבריי השרים למִימוּש פוטנציאל תחזיות העלייה שמְבַשְׂרות על גידול מַשְמָעותי ברצון של עולים מכל רחבֵי העולם לעלות לישראל".