Browsing Archives

י׳ בסיון תשפ״א 21.05.21

פיקוד העורף הֵסִיר את ההגבלות, יש לימודים ביום ראשון!

בתום הערכת מצב בפיקוד העורף, הוחלט הבוקר להסיר את כל ההגבלות ברחבי הארץ. החל מהיום, ניתן לקיים התקהלויות בהתאם להנחיות הקורונה. החל מיום ראשון הלימודים יתקיימו כסדרם.

שבת שלום!

יום שישי י' בסיון תשפ"א 21.05.21


06:10: הַפְסָקַת אש נִכנסה לתוֹקֶף הלילה ב-02:00

06:10: האש נִמְשְכה עד לרגעים האחרונים שלפני מועֵד כְּניסת הפסקת האש לתוֹקֶף

06:10: לְפִי שעה הַפסקת האש נשמרת

06:10: הקבינט המְדיני ביטְחוני קיבל את ההַחלטה על הפסקת אש פֶּה אֶחד

06:10: לפי שעה אין שינוי בהורָאות פיקוד העוֹרֶף

06:10: אין היום לימודים מנתניה דָרומה

06:10: מִנְיַין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 6,396

06:10: הקורונה בישראל, נכון לאתמול: 755 חולים, 119 מְאוּשְפָּזים, 66 חולים במַצָב קשה, 42 מתוכָם מוּנְשָמים

06:10: הקורונה בעולם: 3.459 מיליון מתים, 166.433 מיליון נִדבֶּקים

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות

פִּיקוּד העוֹרֶף קורא לאֶזרחים להִתְחבר ליִישׂוּמוֹן של פיקוד העורֶף ולאֲתַר פיקוּד העורֶף שבהם מֵידע והנחיות בשפות שונות.

 

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

פרשת השבוע: פרשת נָשֹׂא

הדלקת נרות: ירושלים 18:57; תל אביב 19:16; חיפה 19:19; באר שבע 19:16

מוצאי שבת: ירושלים 20:15; תל אביב 20:12; חיפה: 20:13; באר שבע 20:10

 

יש הפסקת אש

הקבינט המְדיני-ביטְחוני אישר אֶמֶש פה אחד את הפסקת מִבְצע 'שומֵר החומות'. 

הפסקת האש נִכנסה לתוקְפָּּה הלילה בשעה 02:00, אחרי 11 ימים של לְחימה, כ-4,000 רקטות לעבר ישראל, 12 הֲרוגים, פְּצועים, נפגְעֵי חֲרָדָה ונזק רב בצד הישְׂרְאלי, וברְצועת עזה – הֲרוגים, פְּצועים ונזק רב. 
עד הרגעים האחרונים שלִפני כְּניסת הפסקת האש לתוֹקֶף הִמשיכו ארגונֵי הטרור לְשַגֵר טילים לעבר ישראל וצה"ל הִמשיך לפגוע במטְרות טרור בעזה. 
לפי שעה אין שינוי בהַנְחָיות פיקוד העוֹרֶף. אין היום לימודים מנתניה דָרומה.