Browsing Archives

א׳ בסיון תשפ״א 12.05.21

ישראל תַחַת אש

אִרגונֵי הטרור בעזה יָרו אתמול, הלילה והבוקר מַטָחים כְּבֵדים של מאות רקטות על הנגב, השפלה, גוש דן והשרון. מיליוני ישראלים עברו את הלילה בַּמֶרְחָבים המוּגנִים.

מִתְחילת הסֶבֶב הנוֹכְחי נהרגו 5 ישְׂרְאלים: שתי נשים באשקלון, אישה בראשון לציון, אב וביתו תושָָבי כפר ערְבי ליד לוד. כוחות ההצלה טיפלו בעֶשְׂרות אנשים. 46 פצועים פּוּנוּ לבתי החולים.

חֵיל האוויר תוֹקֵף מאות מַטָרוֹת בעזה. בין המטרות: בתים ודירות שבהם פועלים וגרים פעילֵי הטרור.

ישראל הודיעה כי הִצְלִיחָה לְחַסֵל פעילים בְּכִירִים בארגונֵי הטרור.

על פי הורָאות פִּיקוּד הָעוֹרֶף אין היום לימודים מנתניה דרומה.

 

הורָאות פיקוּד העוֹרֶף

הינֵה ההורָאות העִיקָרִיות של פיקוּד העוֹרֶף:

אין היום לימודים מנתניה דָרוֹמָהּ;

בִּשְעַת אַזְעָקָה יש להיכָּנס מיד למֶרְחָב מוּגָן (מִקְלָט, מָמָ"ד, חדר מדְרְגות או חֶדר פנימי);

יש לִשְהוֹת במֶרְחָב המוּגָן 10 דקות!

אם אין מֶרְחָב מוּגָן קרוב, יש לִשְכַּב על הקרקע ולְכַסוֹת את הראש בעֶזרת שתי הידיים;

לא לְהִתְקַהֵל, לא להגיע למקומות שנִפְגְעוּ – זה מְסוּכָּן ומַפְרִיעַ לפְעולות הַהַַצָָלָָה;

תושָבים בבָתים מְשוּתָפים מתבקשים להשאיר את חדרֵי המַדְרְגות פתוחים כדי שעובְרֵי אוֹרַח יוכלו להיכנס אליהם בשעת אזעקה;

לא להשאיר ילדים לבד בבית.

פִּיקוּד העוֹרֶף קורא לאֶזרחים להִתְחבר ליִישׂוּמוֹן של פיקוד העורֶף ולאֲתַר פיקוּד העורֶף שבהם מֵידע והנחיות בשפות שונות.

 

יום רביעי א׳ בסיון תשפ״א 12.05.21


06:10: ישראל תַחַת אש: אִרגונֵי הטרור בעזה יָרו אתמול, הלילה והבוקר מאות רקטות על הנגב, השְפלה, גוש דן והשרון

06:10: הרוגים ופצועים בישראל: מִתחילת הסֶבֶב נֶהֶרגו 5 ישראלים, לפחות 46 פְּצועים פּוּנוּ לבתי החולים

06:10: אין היום לימודים מנתניה דָרוֹמָהּ

06:10: מְהוּמוֹת אַלִימוֹת בלוד: הממשלה הִכְרִיזָה על מַצַב חֵירוּם אֶזְרָחי בעיר

06:10: חֵיל האֲוִויר תוקֵף מאות מַטָרות בעזה 

06:10: ישראל חִיסְלָה פְּעילים בְּכירים בארגונֵי הטרור

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות, טמפרטורות רְגילות לעונה

הורָאות פיקוּד העורֶף:

בִּשְעַת אַזְעָקָה יש לְהיכָּנס מיד למֶרְחָב מוּגָן (מִקְלָט, מָמָ"ד, חֲדַר מַדְרְגותֹ או חֶדֶר פְּנימי);

יש לִשְהוֹת במֶרְחָב המוּגָן 10 דקות!

אם אין מֶרְחָב מוּגָן קרוב יש לִשְכַּב על הקַרְקע ולְכַסוֹת את הראש בעֶזרת שתי הידיים;

לא להִתְקַהֵל, לא לְהַגיע לִמְקומות שנִפגעו – זה מְסוכָּן ומַפְריע לִפעולות ההַצָלָה;

תושבים בבתים מְשוּתפים מִתבקשים לְהַשאיר את חַדְרֵי המדרגות פְּתוחים כדי שעוברֵי אוֹרַח יוכלו להיכנס אֲליהם בִּשְעת אַזְעָקָה;

לא להשאיר ילדים לְבד בבית!