Browsing Archives

ט׳ בניסן תשפ״א 22.03.21

יום שני ט׳ בניסן תשפ״א 22.03.21


06:10: מחר ב-07:00 יִיפָּתחו הקַלְפִּיוֹת בבחירות לכנסת ה-24

06:10: המועמדים מְנַצְלים את השעות האחרונות בנִיסָיון אחרון לְשַכְנֵעַ אותנו לְהַצְבִּיעַ בשבילָם ולא להצביע עבור אחרים

06:10: 20 אלף שוטרים, לוחֲמי מָגָ"ב ומִתנדבים יְאַבְטְחו מחר את הבחירות

06:10: מהיום ב-20:00 ומחר – נְסיעה חִינָם ברכבת ישראל וב-600 קַוֵוי אוטובוס בין עירוניים

06:10: יום הבחירות הוא יום שַבָּתוֹן – החנויות ובתי הקפה פתוחים, התִקשורת והתַחְבורה הציבורית פועלות 

06:10: הקַלְפִּיוֹת יִיפָּתְחו ב-07:00 ויִיסָגְרו ב-22:00

06:10: הקַלְפִּיוֹת לחולים יִיפָּתחו ב-08:00 ויִיסָגרו ב-19:00

06:10: ביִישוּבים קטנים הקַלְפִּיות יִיסָגרו ב-20:00

06:10: וַעֲדַת הבחירות תַצִיב קַלְפִּיוֹת בנתב"ג לשָבִים מִחוּ"ל

06:10: בכל היִישובים יוּצְבו קַלְפִּיוֹת מיוחדות למְבודָדִים 

06:10: יוּצְבוּ קַלְפִּיוֹת מיוחדות ויִהיו הַסָעוֹת לחולים 

06:10: צה"ל עורך היום תרגיל ביטְחוני בחולון, בתל אביב ובנתניה

06:10: נִמְשֶכֶת מְגָמַת היְרידה בתַחלוּאה בקורונה בישראל

06:10: 4,555,917 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חִיסוּן נגד הקורונה

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 6,092

06:10: בישראל נכון לאתמול: 16,013 חולים פעילים, 861 מהם מְאוּשפזים בבתי החולים, 548 מהם במצב קשה, 211 מוּנשמים

06:10: גַל תַחלואה שלישי באירופה

06:10: המַגֵפה בעולם: 2.741 מיליון מתים, 124.093 מיליון נִדבקים

06:10: התחזית: חם מהרגיל עד שְרָבִי, ייתכן גשם מקומי בצפון

בואו לְהַצְבִּיעַ, כי מי שמַצְבִּיעַ – מַשְפִּיעַ!

תשובות לכל השאלות בנושא הבחירות באתר ועדת הבחירות 

 

22.03.21

היום:

מְעוּנָן. חם מהרגיל עד שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. צָפוּי גשם קל ברוב האֲזוֹרִים. הרוחות יתחזקו ובדרום יִיתָכֵן אוֹבֶך.

מחר:

חם מהרגיל עד שרבי. בצפון ייתכן גשם מקומי. ינשבו רוחות חזקות וברוב אזורי הארץ ייעשה אביך. בדרום יִתְחוֹֹלְלו סוּפוֹת חול. בְּמַהֲלַך היום יַחְדוֹר לאזורנו אוויר קריר יותר ולַח.

 

הערב ומחר: נְסיעות חינָם ברכבת ובקַוֵוי אוטובוס בין עירוניים

הנסיעה ברכבת ישראל וב-630 קַוִוים בתַחבורה הציבורית הבין עירונית תהיה בְּחִינָם הָחֵל מהערב ב-20:00 ועד לסיום פעילות התַחבורה הציבורית מחר, יום הבחירות לכנסת. זאת בַמטָרָה לְהקל על האֶזרחים להגיע לקלפִּי שבה הם רְשומים ולְמַמֵש את זְכוּתָם הדמוקרטית.

בנוסף, ועדת הבחירות הֵקימה מַעֲרַך הֶסֵעים לחולים ולמְבודָדִים באֶמצעות חֶברות מוניות.
את הרְשימה של קַוֵוי האוטובוס הבֵּין עירוניים שהנסיעה בהם בְּחִינָם אפשר לקבל במוקֵד המֵידָע של משרד התחבורה בטלפון 8787*.

20 אלף שוטרים יְאַבְטְחוּ את הבחירות

המשטרה נֶעֱרֶכֶת בכוחות מְתוּגְבָּרים ליום הבחירות לכנסת ה-24. ברחבֵי הארץ יִיפָּרְסו 20 אלף שוטרים לצד לוֹחֲמי מָגָ"ב ומִתְנדבים. השוטרים יִתְפָּרְסו ביותר מ-13,000 קַלְפיות, כדי לשמור על הסֵדר הציבורי וכדי לְהַבְטִיח את קיום ההֲליך הדמוקרטי באופֶן תַקין ובהֶתְאֵם לחוק.

כוחות גדולים, גְלוּיִים וסְמויִים, יפעלו בריכוזֵי הקַלפיות ובקִרְבָתָם כדי לְאַתֵר ולִמְנוע כל פעילות בלתי חוקית, העֲלוּלָה לִפגוע בטוֹהַר הבחירות וּבְקִיוּמָן התַקִין. צְוָותים מיוחדים יְשוּבְּצו ב-400 קַלפִּיוֹת שסוּוְגוּ כקלפיות 'בְּעָיָיתִיוֹת' בַּעֲלוֹת פוטנציאל גבוה לניסְיונות לְזִיוּפִים

לצד ההֵיעָרְכות המִבְצָעית סְביב הקלפיות, נֶעֱרָכים במשטרה להַסְדָרַת התְנועה בדְרכים. מאות אלפֵי מטיילים צְפוּיִים לִפְקֹוד את אֲתָרֵי הבילוי, הפארקים, חופֵי הרחצה והקניונים ביום השַבָּתוֹן.