Browsing Archives

כ״ד באדר תשפ״א 08.03.21

מה פתוח?

אחרי חודשים של סֶגֶר, נִפתחו אתמול המִסעדות, בתֵי הקפה ואוּלמוֹת האֵירוּעים (לא כולם, לא לכולם); תלמידֵי כיתות ז'-י' חזרו ללמוד בכיתות (לא כולם, לא בכל יום); השמיים נִפתחו לישְׂרְאלים (בינתיים רק ל-1000 חוזרים בימָמָה).

בעלֵי מסעדות, בתי קפה ואולמות אֵירועים רבים הִתקשו למצוא עובדים. זאת בְּשֶל העובדה שחֵלק מהעובדים, שהוּצְאוּ לחל"ת, מַעֲדִיפִים לָשֶבֶת בבית ולקבל כסף מהמדינה במקום לחזור לעבודה. בעלֵי מִסעדות רבים הִתְלוֹנְנו על אִי הכְּדָאִיוּת בְּהַפְעָלַת העֲסָקים על פי התַקָנות, ובמַצָב של חוֹסֶר וַדָאוּת לְגַבֵּי הֶעתיד והחֲשָש מִפְּנֵי סֶגֶר רביעי. רבים הֶחליטו לפתוח את העֲסָקִים רק אחרי הפסח.

 

כְּנִיסַת זָרִים לישראל – רק באישור מֵרֹאש

הָחֵל מהיום: כְּניסה של  אֶזרחים זָרים לישראל מוּתְנֵית בְּהַגָשַת בקשה מֵרֹאש. רק מי שיַגִיש בקשה מְקוּוֶנֶת מֵרֹאש וִיקַבל אישור מֵרֹאש יוּכַל לְהִיכָּנֵס לישראל. הָאַחְרָיות על מַתַן אישורֵי הכניסה תִהיה בִּידֵי וַעֲדַת הֶיתֵרִִים ברָשות האוּכְלוּסִין וההֲגִירָה.

בְּשֶל הבחירות הקְרֵבוֹת, בשבועיים הקרובים תִינָתֵן עֲדִיפוּת לכניסה של ישְׂרְאלים. כניסת זרים תְאוּשַר רק במקרים חֲרִיגִים.

יום שני כ״ד באדר תשפ״א 08.03.21


06:10: הָחֵל מאתמול: המִסעדות, בתֵי הקפה ואולמות האֵירועִים פתוחים (לא כולם, לא לכולם)

06:10: תלמידֵי כיתות ז'-י' לומדים בכיתות (לא כולם, לא בכל יום)

06:10: השמיים פתוחים לישְׂרְאלים (רק ל-1000 חוזרים ביממה)

06:10: מהיום: כְּניסה של זָרים לארץ  – רק באישור מֵרֹאש

06:10: מִשְלַחַת של בְּכִירִים מברזיל, בהם יו"ר וַעֲדַת החוץ והביטָחון של בית הנִבחרים הברזילאי שהוא בנו של הנָשִׂיא בולסונרו, הִגִיעָה אתמול לישראל

06:10: כְּתַב אִישוּם הוּגַש אתמול נגד הצְעירה שחָצְתָה את הגְבול לסוריה והוּחְזְרָה לישראל דרך רוסיה 

06:10: היום מְצַיְינים בעולם ובישראל את יום האישה הבֵּין לאומי

06:10: 3,749,320 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חיסון נגד הקורונה

06:10: מַחְלימים מקורונה יכולים לקבל מנת חיסון אחת שלושה חודשים אחרי שהֶחְלימו

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,891

06:10: בישראל נכון לאתמול: 37,472 חולים פעילים, 1,110 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 712 מהם במצב קשה, 225 מוּנשמים

06:10: המֵגפה בעולם: 2.618 מיליון מתים, 117.656 מיליון נִדבקים

06:10: עוד 15 יום לבחירות לכנסת ה-24

06:10: התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות

מִשרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם, על יַקִיריכם ועל כולנו!

כְּתַב אִישוּם נגד הְצעירה שחָצְתָה את הגבול לסוריה

לבית משפט השלום בנצרת הוּגַש אתמול כְּתַב אישוּם נגד הצְעירה בת ה-25, תושֶבֶת מודיעין, שחָצְתָה את הגְבול לסוריה. הצְעירה הוּשְבָה לישראל דרך רוסיה לפני כִּשבועיים בְּמִסְגֶרֶת עִסְקָה שֶנֶעֶשְׂתָה בין ישראל וסוריה בתִיווּך רוסי. במִסגרת העִסקה הוּחְזְרו לסוריה שני רועֵי צֹאן סורים. חלק מִפְּרָטֵי העִסְקָה עדיין אֲסוּרִים לפרסום.

שְמה של הצְעירה ופְרָטֵי כתב האישום נֶאֶסְרוּ לפרסום. הדיון בתִיק צפוי לְהִתְנַהֵל בְּדְלָתַיִים סְגוּרוֹת.