Browsing Archives

כ״ה באלול תש״פ 14.09.20

מחצות נפטרו 11 חולים ואובחנו 2,984 נדבקים חדשים

משרד הבריאות עדכן הערב כי מחצות אובחנו עוד 2,984 חולי קורונה, ו-11 בני אדם נפטרו. מניין המתים עלה ל- 1,136. מתוך 39,592 החולים הפעילים בישראל – 1,106 מאושפזים בבתי החולים. מצבם של 524 חולים מוגדר קשה ו-142 חולים מחוברים למכונות הנשמה.

יום שני כ״ה באלול תש״ף 14.09.20


06:10: הממשלה החליטה להטיל סגר כללי בחגי תשרי

06:10: הסגר יתחיל ביום שישי, ערב ראש השנה, בשעה 14:00 ויִימשך לפחות עד למחרת שמחת תורה, 11 באוקטובר

06:10: מְטוס אל על הִמְרִיא הלילה לארצות הברית עם המִשלחת הישְׂרְאלית לטקס חתימת הֶסכמֵי הנורמליזציה שיִתקיים בבית הלבן מחר

06:10: מיום שישי: מותרת יציאה מהבית למרחק של עד 500 מטרים. מותָרוֹת הִתְקַהֲלוּיוֹת של עד 10 אנשים במקום סגור ו-20 אנשים בשטח פתוח

06:10: החנויות, הקניונים, המסעדות ובריכות השְׂחִייָה יִיסָגרו

06:10: הסופרמרקטים יהיו פתוחים. שֵירות המִשלוחים במסעדות יִפעל

06:10: לא יהיו לימודים בבתי הספר, לְמַעֵט החינוך המיוחד וכפרי הנוער

06:10: העבודה במִגזר הציבורי והפרטי תהיה במתכונֶת מְצומצֶמֶת

06:10: נִמשכת העלייה בתַחלואה בישראל: אתמול אוּבחנו 2,704 נִדבקים חדשים ונִפטרו 11 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 38,479 חולים פעילים. 519 מִתוכם במצב קשה ובהם 144 חולים מוּנשמים. מִניין המתים עלה ל-1,119

06:10: המַגֵפה בעולם: יותר מ-29 מיליון נִדבקים ו-932 אלף מתים

06:10: התחזית: בלי שינוי

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

זכִרו! אם אין מַציל – לא נכנסים למים בחיים!