Browsing Archives

ג׳ באדר ב׳ תשע״ט 10.03.19

הכינרת עָלְתָה, ים המלח ירד

לָרִאשונה מִזה חמש שנים: כמות המִשְקָעִים שֶיָרדה בישראל השנה עברה את המְמוּצָע הרַב שְנָתִי.

מִפְלַס הכינרת עלה בחודש פברואר ב-71 ס"מ ואילו מפלס ים המלח ירד ב-7 ס"מ.

מִתחילת עונת הגְשמים עלה מפלס הכינרת ביותר מ-2 מטרים. לכינרת מְלאה חֲסרים עֲדַיִין 4 מטרים.

 

יום ראשון ג׳ באדר ב׳ תשע״ט 10.03.19


06:10: חֵיל האוויר תקף מַטָרוֹת של חמאס ברצועת עזה בתְגובה לִירִי רקטה ובלונים לשֶטח ישראל 

06:10: ניסָיון של הרגע האחרון למנוע עיצומים של עובדֵי הרכבת מֵהצהריים

06:10: המשכורת המְמוּצַעַת של שָׂכִיר ב-2018 – 10,474 שקלים ברוטו בחודש

06:10: לָראשונה מִזה חמש שנים – כמות המִשְקָעִים עברה את המְמוּצָע הרַב שְְנָתִי

06:10: מִפְלַס הכינרת עלה מתחילת עונַת הגשמים ביותר מ-2 מטרים

06:10: הערב ב-21:00: טקס פְּרָסֵי האקדמיה לטלוויזיה 

06:10: עוד 30 יום לבחירות לכנסת ה-21

06:10: ועדת הבחירות תַדְפִּּיס 400 מיליון פְּתָקִים

06:10: עוד 32 ימים לנְחיתת החֲלָלִית הישְׂרְאֵלית 'בראשית' על הירח

06:10: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות

 

השָׂכָר המְמוּצָע לשָׁכִיר ב-2018 – 10,474 שקלים  

על פי נְתונים שפִּרסמה הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השָׂכָר המְמוּצָע במֶשֶק למשְׂרת שָׂכיר בשנת 2018 היה 10,474 שקלים ברוטו בחודש, עֲלִייָה של 3.6% לְעוּמַת 2017. השכר החודשי הממוצע הגבוה ביותר לשכיר נִרְשָם בעֲנַף המֵידָע והתִקְשוֹרֶת – 21,281 שקלים ברוטו, והשכר החודשי הממוצע הנמוך ביותר נרשם בשֵירותֵי האֵירוּחַ והאוכֶל – 4,941 שקלים. בתְחום ההייטק זִינֵק השכר ל-22,657 שקלים. עוד עולה מהנתונים כי שנֵי שְלישים מהשכירים מועסָקים בעֲנָפִים שבהם השכר הממוצע נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.