מבזקים

תַקָלָה בבָתֵי הזִיקוּק בחיפה

בפעם השנייה בעשרת הימים האחרונים אֵירְעָה אתמול תַקָלָה במִתְקַן האתילן במִתְחַם בָּתֵי הזִיקוּק במִפְרץ חיפה. התקלה גָרְמָה לבְעירָה ולַפִּיד האש הגבוה נִראה בכל המִפְרָץ. תושבים דִיווְחו על רֵיח חזק ועָשָן.

התקלה תוּקְנָה לפנות בוקר.