השפה העברית

רֹאש העיר או רֹאש העִירִייָה?

רֹאש העיר או רֹאש העִירִייָה? משה ליאון (ויקיפדיה)

רֹאש העיר או רֹאש העִירִייָה?

גם וגם 

באֲתר האקדמיה ללשון אנחנו קוראים, בין השאר: הצֵירוּפים ראש עיר וראש עירייה מְשַמשים בלְשוננו זה לצד זה, ואנו נשאלים לעיתים קרובות אם יש עֲדִיפוּת לאחד מהם.

מְדובר בשני צֵירופים עבריים כְּשֵרִים, והבְּחירה ביניהם איננה שאלה של דִקְדוּק אלא שאלה של דִיוּק במִינוּחַ. מבחינה זו יש עֲדִיפוּת מְסוימת לצֵירוף ראש עירייה – היושב בראש מועֶצֶת העירייה. הצֵירוּף ראש עירייה מַקביל לצירוף 'רֹאש מועצה' ברָשוּיוֹת מְקומיוֹת אחרות (מועצות מְקומיות ומועצות אֲזוריות) וכָמוֹהוּ כצֵירוף 'ראש ממשלה'. ואכן ראש עירייה הוא המוּנח המְשמש בלְשון החוק.

ואולם אין פְּסוּל בצירוף ראש עיר – האיש שאנשֵי העיר בחרו בו לעמוד ברֹאשָם, האיש המוּפְקָד על עניינֵי העיר והמְיַיצֵג אותה לפני רָשוּיות המדינה. הצֵירוף ראש עיר דומה לצֵירוף 'ראש מדינה' המְשמש לפעמים לציון נָשִׂיא, ראש ממשלה וכדומה, כגון "שני ראשי המדינות נוֹעֲדו ביניהם".

אם כן שני הצֵירופים כְּשֵרים מצד הלשון ומצד העניין. עם זאת הרוצים לְהַקְפִּיד על המונח הרִשמי המְשַקֵף במְדוּיק את התפקיד ואת מְקומו במערך השִלְטוני יִנְקְטו את הצירוף ראש עירייה.

המילה עירייה

המילה עירייה עצמה נתחדשה בראשית המאה העשרים על פי בַּלַדִיַּה בערבית. בעל החידוש הוא אליעזר בן־יהודה כעֵדוּתוֹ במילונו. לפניה שימשו לְעיתים באותה מַשְמָעוּת הצירופים 'חֶבֶר עיר' (צירוף שמקורו בספרות חז"ל), 'מועצת העיר', 'בית פקידות העיר' ועוד. הצירוף ראש עירייה מְתוֹעָד בעיתונות העברית רק מסוף העָשׂור הראשון של המאה העשרים.

 

בתמונה: ראש עיריית ירושלים משה ליאון, יולי 2020, ע"י יוסי זמיר, תחת רישיון