מבזקים

קִיצוּצִים בתקציבֵי משְׂרְדֵי הממשלה לטובת הֲקָמַת משרדים חדשים

שָׂרֵי הממשלה אִישְרוּ אתמול קיצוּצִים בתַקצִיבֵי משרְדֵי הממשלה לטוֹבַת הֲקָמַת המשרדים החדשים של הממשלה החדשה: משרד מַשְאַבֵּי המים, המשרד להשְׂכָּלָה גְבוהה ומַשְלִימָה, משרד ההִתְיַישְבות, משרד הדיגיטל והסייבר, משרד המיעוּטִים, המשרד לחיזוק וקידום קְהִילָתי, משרד ראש הממשלה החֲלִיפִי, לִשְכַּת השר במשרד הביטָחון ולִשכת השר במשרד ראש הממשלה. השרים אישרו גם הַקְצָאַת כספים נוספים ללְשָכוֹת של שרים ומַנְכָּ"לִים במשְׂרְדי הממשלה הקיימים.