מבזקים

פותחים ביום ראשון

קבינט הקורונה אִישֵר אֶמֶש שוּרַת הֲקלוֹת בהַגְבָלוֹת הקורונה. ביום ראשון הקרוב צָפוּי לְהִיפָּתַח המִסְחָר לכְלַל האוּכְלוּסייה ללא צורך בהַצָגַת תְעודת מִתחסן או מַחְלים. בְּנוֹסָף, יִהיו הקלות מְסוּיָמות על פי 'התָו הירוק' – רק לבעלֵי תעודת מִתחסן או למַחלימים.

ביום ראשון צְפויים לחזור לבתי הספר גם תלמידי כיתות ה'-ו' וי"א-י"ב ביִישוּבים יְרוקים וצְהובים וביִישובים 'כְּתוּמים גְבוּליים'.

הינה פְּרָטִים עִיקָרִיים על ההקלות שיִיכָּנְסו לתוֹקֶף ביום ראשון:
החניויות, הקַניונים, השְוָוקים, המוזיאונים והסִפְריות יִיפָּתחו – ללא צורך בתְעודת מִתחסן או מַחלים; 
אֵירוּעֵי התַרבות והספורט, המְלוֹנוֹת (ללא חדרֵי האוכל), חדרֵי הכּוֹשֶר וברֵיכות השְׂחִייָה – יִיפָּתחו רק לבעלֵי 'התָו הירוק' – בעלֵי תְעודת מִתחסן ומַחלימים.
המִסעָדות ובתי הקפה – סגורים עֲדַיִין.
בתֵי התְפילה יִיפָּתחו כבר ביום שישי במִגְבֶּלֶת הִתְקַהֲלוּת: 10 מִתפללים בתוך בית התפילה ו-20 בחוץ.