מבזקים

נְתונים ראשונים על החיסונים

משרד הבריאות פִּרְסֵם אתמול נְתונים על תוֹפְעוֹת הלְוַואי שהִתְגַלו אצל המִתחסנים בישראל לאחר קבלת המָנָה הרִאשונה של החיסון ולאחר קַבָּלַת המָנָה השְנייה. 

בִּסְמִיכוּת למָנה הראשונה הִתְקבלו 6,575 דִיווּחִים מתוך 2,768,200 מקבלי חיסון. בסְמיכות למָנה השנייה – 3,592 דִיווּחים מתוך 1,377,827 מִתחסנים. רוב התוֹפָעות היו קלות וחולְפוֹת
מהנְתונים עולֶה כי נשים וצְעירים נוטִים לְדַוֵוח יותר על תופָעות בִּסְמיכות לחיסון ביַחַס לחֶלְקָם בקֶרֶב מקבלֵי החיסון.