מבזקים

נִדְחָה הדיון בבית המשפט על פִּינוּי משפחות בשֵייח ג'ראח

לְבַקָשַת היועֵץ המִשְפָּטי למֶמשלה ד"ר אביחי מנדלבליט, בית המשפט העֶליון דָחָה את הדִיוּן על פינוּי המִשפחות הפלסטיניות בשְכוּנַת שֵייח ג'ראח במִזרח ירושלים, שנִקְבַּע להיום. מועד חדש יִיקָבַע בתוך 30 יום.

בשָבועות האַחרונים אֵירְעוּ עִימוּתִים אַלִימִים בין מַפגינים ערבים וִיהודים לבין המשטרה לִקראת ההַחְלטה הצְפוּיָה בבית המִשפט.