כותרות

יום שני ט״ז בטבת תשפ״ב 20.12.21


06:10: ישראל מְחַכָּה לסופָה 'כרמל'

06:10: חֲשָש לַהֲצָפות בְּעִיקָר במישוֹר החוף

06:10: כּוֹנְנוּת במד"א, במִשטרה, בחֶברת החַשמל, ברָשות הכִּיבּוּי וההַצָלָה ובעִירִיות 

06:10: משרד החינוך בִּיטֵל את הטיולים בשְלושת הימים הקְרובים, הלימודים בעכו ובנהרייה יִתְקַיְימו היום מֵרָחוק 

06:10: המִשטרה מַמְליצה לְוַותֵר על טיולים ועל נְסיעות שאינן הֶכְרֵחִיוֹת

06:10: המִשטרה מַזְהירה: לא להִיכָּנס לחַנְיוֹנים תַת קַרְקָעִייִם כשיורְדוֹת כַּמויות גדולות מאוד של גשם

06:10: כּוֹנְנוּת ביהודה ושומרון מֵחֲשָש לפיגועים נוֹסָפים

06:10: צ'ילה: מועמָד השְׂמֹֹאל הפרוגרסיבי גבריאל בּוריק נִיצַח בבְּחירות לנְשִׂיאוּת 

06:10: השבוע מְצַיְינים את שְבוע השָׂפָה העברית

06:10: התחזית: גשם ורוחות

 מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זן האומיקרון

06:10: מדינות באירופה מְבַטְלות או מַגְבִּילוֹת את חֲגיגות חג המוֹלָד וסוף השנה

06:10: ראש הממשלה: הגַל החמישי כבר כאן, לא נוּכַל לַעצור אותו 

06:10: משרד הבריאות: מי שֶיָכול – שֶיַעֲבוד מהבית 

06:10: בישראל הִתְגַלו עַד כֹּה 175 נִדְבָּקים בזַן האומיקרון, חֲשָש למאות נִדְבָּקִים נוסָפים

06:10: רְשימת המדינות האדומות מִתְרַחֶבֶת

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-870 נִדבקים חדשים, 84 חולים במַצָב קשה, 43 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,232

06:10: 4.155 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק אֲחוזים לא גְבוהים מהילדים הִתחסנו עַד כֹּה

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת