מבזקים

השכר הממוצע במשק בינואר – 10,538 שקלים ברוטו

על פי נְתוּנים שפִּרְסְמה אתמול הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה השָׂכָר המְמוּצָע במֶשֶק בחודש ינואר היה 10,538 שקלים ברוטו.

מהנתונים עולֶה כי 34% מהשְׂכִירִים הִרְוויחוּ בינואר יותר מהשכר הממוצע במשק, ו-66% מהשכירים הרוויחו פחות מהשכר הממוצע במשק.

בָּענַף המֵידָע והתִקְשוֹרֶת השכר הממוצע בחודש ינואר היה 23,117 שקלים.

השכר הממוצע למִשְׂרַת שָׂכִיר של העובדים בתְחוּם ההייטק בינואר היה 23,328 שקלים.

הענף שבו השכר הממוצע היה הנמוך ביותר בינואר היה ענף שֵירותֵי האֵירוּח והאוכל  – 5,146 שקלים.