מבזקים

הקבינט אישר את מתווה פתיחת שנת הלימודים, הרחבת התו הירוק ומתווה התפילות בכותל

קבינט הקורונה אישר אֶמֶש את המִתְוֶוה לפתיחת שנת הלימודים, הַרְחָבַת התו הירוק ומִתְוֵוה התְפילה בכותל.

הַרְחָבַת התו הירוק:
התו הירוק יָחוּל מֵעתה גם על עובדֵי מערְכות החינוך, הבריאות והרְוָוחָה ועל עובדים במִגְזַר הציבורִי הבאים במַגָע עם קהל. התו יָחול גם על עובדים במקומות שבהם הלָקוֹחוֹת מְחוּיָבים בכְלָלֵי התו הירוק.
עובד במְקומות אלה (בהם מורים וגננות) שלא יהיה מְחוּסן ולא יַצִיג תוצָאה שְלילית של בְּדיקת קורונה עַדְכָּנִית – לא יוכַל להגיע לעבודה. העובד לא יְקבל מַשְׂכורֶת או חל"ת
פתיחת שנת הלימודים:
בערים אדומות, בכיתות ח'-י"ב שבהן פחות מ-70% של התלמידים בכיתה מְחוסנים בחיסון אחד לפחות – הלימודים יהיו בזום. לימודֵי העברית לתלמידים עולים יִתְקַיְימו בכל מִקרה.
מִתְוֵוה התפילות בכּותֶל:
מספר המִשתתפים בסְליחות בכותֶל המערבי יוּגְבַּל ל-8,000. המִתפללים יְחוּלְקו ל-18 קפסולות. המתפללים יְחוּיְבו לַעֲטוֹת מסֵכות.
הדיון בקבינט הִתקיים בזום, מִכֵּיוון שראש הממשלה נפתלי בנט וחברֵי המִשְלַחַת שחזרה מוושינגטון נִמצאים בבִידוּד.