מבזקים

הַצָעַת חוק 'מִמַדִים ללימודים' עברה בקְריאה ראשונה בכנסת

הַצָעַת חוק 'מִמַדִים ללימודים' עברה אתמול בקריאה ראשונה במְליאת הכנסת. הצעת החוק קובַעַת כי לוחמים מְשוחְרָרִים יהיו זַכָּאים למִימוּן של 100% משְׂכַר הלימוד במוסָדות להשְׂכלה גְבוהה. הזַכָּאוּת תְקֵפָה לחמש שנים מסִיום השֵירוּת הסָדיר. נכון לעכשיו לוחמים זכאים למימון של 75%.

32 חברי כנסת הִצביעו בעד. לא היו מתנגדים.