מבזקים

הערב ב-20:00 – יום הזיכרון לחַלְלֵי מערְכות ישראל ונִפְגְעֵי פעולות האֵיבָה

יום הזיכרון לחַלְלֵי מַעַרְכות ישראל ונפגעי פעולות האֵיבה ייפתח הערב ב-20:00 בצְפירת דוּמִייָה של דקה. 

מחר ב-11:00 תִישָמַע צְפירת דומייה בת שתי דקות ויִתְקַיְימו טִקְסי זיכרון בבתי העָָלמין הצְבָאִיים, באתָרי ההַנְצָחָה, במוסְדות המדינה ובמוסְדות החינוך.

ישראל מִתְיַיחֶדֶת עם זכר 25,039 הנופְלים והנופלות ועם 5,100 הנִרצחים בפְעולות אֵיבָה.

מאז יום הזיכרון הקודם נוֹסְפו 760 חֲלָלִים וחֲלָלוֹת למִנְיַין הנופְלים; 834 אֶזְרָחים ואֶזרחיות נִרְצְחו בפעולות אֵיבָה. חלקם לא הוּבְאוּ לקֶבֶר ישראל.