חינוך

ההוצאה הלאומית לחינוך גָדלה

ההוצאה הלאומית לחינוך גָדלה הצילום: Mark Neyman 2014

ההוצאה הלאומית לחינוך גָדלה      

ההורים מימנו כחמישית מההוצאה

הלִשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על ההוֹצָאָה הלְאוּמִית לחינוך בישראל בשנים 2016-2014.

ההוצאה הלאומית לחינוך כוללת את ההוצאה השוֹטֶפֶת בכל מוֹסְדוֹת הַחִינוּך הצִיבּוריים והפְּרָטִייִם מחינוך קְדַם-יסודי (בני 6-0) עד להשכלה גבוהה, הוצאות המשפחות לשיעורים פרטיים, לספרי לימוד וכד', וכן הוצאות לבניית מוסדות חינוך חדשים ולרְכִישַת צִִיוּּד קָָבוּּע.

ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2016 הִסְתַכְּמָה ב-94.8 מיליארד ש"ח שהם 7.8% מהתוֹצָר המְקוֹמִי הגוֹלְמִי. ההוצאה הלאומית לחינוך עלתה ב-5.0% לְעוּמַת שנת 2015, בהמשך לעלייה של 3.3% בשנה הקודמת.

בהוצאה הלאומית לחינוך לנֶפֶש חלה עֲלִייָה של 3.0%.

מִשְקֵי הבית מִימְנו 21.9% מההוצאה הלאומית לחינוך בְּדוֹמֶה לִִשנת 2015. המִגְזָר הממשלתי (הממשלה, הרשויות המקומיות ומוֹסָדוֹת ממשלתיים לְלֹא כַּווָּנַת רֶווַח) מימן כ-78.1% מִכְּלַל ההוצאה הלאומית לחינוך, בדומה לשנת 2015.

ההוצאה השוטפת לתלמיד עולה עם העלייה בדֶרֶג החינוך. בשנת 2014, עֲלוּת לימודיו של תלמיד בחינוך הגבוה הייתה גדולה כמעט פי שניים מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך העל-יסודי, וקרוב לפי שלושה מהעלות של תלמיד בחינוך הקדם-יסודי.

 

בתמונה: נשיא המדינה ראובן ריבלין מארח במשכנו ילדים מבית הספר הדו לשוני בירושלים.

הצילום: Mark Neyman 2014