Browsing Archives

הלאים

הִלאִים – המדינה לקחה רכוש פרטי והפכה אותו לרכוש המדינה

לְאוֹם – עם

שם תואר: לְאוּמִי

שם פועל: לְהַלאִים – לקחת רכוש פרטי לטובת המדינה 

שם הפעולה: הַלאָמָה

 

הערך הלאים נמצא בידיעות:

הלוויה

הַלְווָיָה  – לְווָיָה – הטקס שבו מלווים את המת בדרכו האחרונה לקבורה בבית הקברות

הלוויה צבאית

מסע ההלוויה – הדרך של המת והמלווים שלו אל הקבר

הֵבִיאוּ למנוחות, הביאו למנוחות עולמים – ערכו לאדם מסע הלוויה

הוּבָא למנוחות – ערכו לו הלוויה

 

הערך הלוויה נמצא בידיעות:  12.12.1613.12.1609.01.1710.01.17, 26.03.1719.04.1723.07.17, 13.12.1701.02.1806.08.1817.10.1801.11.1813.11.18

 

 

 

 

הלם (פועל)

הָלַם – היה מתאים

וגם: דפק

השורש: ה.ל.ם

שם הפועל: לַהֲלוֹם

שם הפעולה: הֲלִימָה

שם תואר: הוֹלֵם – יפה, מתאים, מכובד

 

דוגמאות:

הבגד הזה מאוד הולם אותך.

ההתנהגות שלו לא הולמת ראש ממשלה!

הוא הלם על השולחן באגרופו!

 

הערך הלם נמצא בידיעות: 19.04.1706.05.18

 

 

 

 

 

 

 

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הלִשכָּה הַמֶרכָּזִית לִסטטיסטיקה משרד הסטטיסטיקה של מדינת ישראל

למ"סראשי תיבות של: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

הערך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמצא בידיעות: 02.06.1605.06.1617.08.1617.08.16, 27.09.16, 05.10.1614.11.16,

14.11.16, 15.11.1619.11.1622.11.1630.11.1630.11.1603.12.1605.12.1609.02.170703.1708.03.17,           06.06.17 06.06.17, 08.06.17, 18.06.1721.06.1707.08.16, 08.08.17, 06.09.17, 18.09.1715.11.1720.11.17,

30.11.17, 01.01.1814.02.1814.02.1818.02.18, 13.03.18, 14.03.1818.03.1816.05.1817.05.18, 23.05.18,

06.06.1830.07.1808.10.1811.10.1814.10.1806.11.1806.11.1811.11.18

 

 

 

 

 

image_print