Browsing Category

תחזית מזג האוויר

22.01.18

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הרוחות יתחזקו בְּהַדְרָגָה בעיקר לאורך החוף. משעות הצהריים יִיתָכֵן אוֹבֶך.

במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים לִפְרָקִים בצפון ולאורך החוף והם יִתְפַּשְטו בהדרגה למרכז מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת.

מחר:

גשמים לפרקים בצפון ובמרכז מלווים בסופות רעמים בודדות. בצפון הנגב יֵרדו גשמים קלים. בחרמון יֵרד שֶלֶג. יְנשבו רוחות חזקות ובדרום ייתכן אובך. חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת  בנחלי המזרח וים המלח. תחול ירידה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשמים יֵיחָלשו.

21.01.18

 

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. הטמפרטורות יוסיפו לעלות ויהיו גבוהות מהרגיל בעוֹנָה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

מעונן חלקית ותָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות. הרוחות יתחזקו בעיקר לאורך החוף. יִיתָכֵן אוֹבֶך. בלילה יחלו לרדת גשמים לִפְרָקִים בצפון ולאורך החוף שיִתְפַּשְטו  בְּהַדְרָגָה למרכז ולצפון הנגב  מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדדְוֹת .

18.01.18

 

היום:

בצפון צָפוּי גשם מקומי. הרוחות יתחזקו. בדרום יִיתָכֵן אוֹבֶך. לקראת הלילה יהיה גשום וסוֹעֵר מהצפון ועד לצפון הנגב.

מחר:

בבוקר יהיה גשום וסוער מהצפון ועד צפון הנגב. בהרי הצפון ייתכן שֶלֶג. בדרום ובמזרח חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת. לקראת הצהריים המִשְקָעִים יתמעטו בְּהַדְרָגָה. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

שבת:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית  תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.

17.01.18

 

היום:

במהלך הבוקר יֵרדו גשמים מִידי פַּעַם מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת בצפון ובמרכז. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות. מהצהריים הגשמים יִתְמָעֲטו ויֵיחָלְשו.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בצפון יֵרדו גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ויִיתָכֵן אוֹבֶך. לקראת ערב יֵיעָשֶׂה גשום וסוֹעֵר מהצפון עד צפון הנגב וקיים חֲשָש  מִשִיטְפוֹנוֹת והֲצָפוֹת במקומות המוּעָדִים. בפִסְגוֹת הרי הצפון צָפוּי שלג.

16.01.18

היום:

מְעוּנָן. בצפון ובמרכז יִיתָכְנו טִפְטוּפים. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

במהלך הבוקר יֵרדו גשמים מִידי פַּעַם וייתכנו סוּפוֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת בצפון ובמרכז. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות. מהצהריים הגשמים יִתְמָעֲטו ויֵיחָלְשו.

 

14.01.18

 

היום:

גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת יֵרד בצפון. במרכז יֵרדו גשמים מקומיים בעיקר עד שעות הצהריים ויִיתָכְנו סוּפוֹת רְעָמִים יחידות. ינשבו רוחות עֵרוֹתתָחוּל  ירידה נִיכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בדרום ייתכן אוֹבֶך.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. מהצפון ועד לצפון הנגב צְפוּיִים גשמים מקומיים, ברובם קלים. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

11.01.18

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן. תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעוֹנָה.

מחר:

בהיר עד מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות.

שבת:

נָאֶה עם עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. בשעות הלילה יחל לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון.